Arteffact: Cofrestru’n Gwmni Diddordeb Cymunedol / Registering as a Community Interest Company

Mae Arteffact yn y broses o gofrestru’n Gwmni Diddordeb Cymunedol. Dros yr wythnosau bydd ein cofrestriad yn cael ei ffurfioli ac yna bydd Cyfarwyddwyr y Cwmni’n mynd ati i godi arian er mwyn ail gychwyn darparu gweithdai a gweithgareddau creadigol i rai sy’n profi salwch meddwl. Cadwch lygad allan ar ein gwefan am y manylion diweddaraf.

/////////////////////////////////////////////////////

Arteffact is in the process or registering as a Community Interest Company (CIC). The registration will be finalised over the next few weeks, and then the Directors will be fundraising in order to re-start delivery of creative workshops and activities for people who suffer with mental ill-health. Keep an eye on our website for updates.

 

Arteffact: Edrych i’r Dyfodol / Looking to the Future

cropped-arteffact-s6.jpg

Wedi blwyddyn gynhyrchiol a chreadigol iawn yn ystod 2015/16 mae Arteffact wrthi’n edrych i’r dyfodol. Rydym yn adolygu ein strwythurau rheolaethol ac yn ymchwilio i ffynhonellau ariannu posib er mwyn gallu parhau a’n gwaith dros y blynyddoedd sydd i ddod. Cadwch lygad allan yma ar ein gwefan am y newyddion a’r datblygiadau diweddaraf.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Following a very productive and creative year in 2015/16 Arteffact is looking to it’s future. We are reviewing our management structures and researching into possible new funding streams in order to continue our work in the coming years. Please keep an eye on our website for the latest news and updates.

Diolch / Thank You.

 

 

Diweddglo -Arteffact – Finale (2015/16)

(Blog Saesneg yn unig gan y Rheolydd Prosiect)

Dear Participant,
Thank you for attending Arteffact 2015.

The Finale was a very special event for special people. It was a wonderful day and fantastic to see you all again.

Seeing and hearing all your work was also wonderful.

We hope you know this is just the beginning of your creative journey, and we look forward to seeing how your work develops.

Here are a few images of yesterday for you to enjoy.

With all our good wishes for your continued creative journey,

Finale 1
Concertina Sketchbooks – every one a work of art!
Finale 2
Group piece from Oriel Ynys Môn project.

All at Arteffact.

Watching the slide show of work made during Arteffact 2015.
Watching the slide show of work made during Arteffact 2015.
Participant reading his amazing poem.
Participant reading his amazing poem.

Diwylliant ar gyfer iechyd meddwl gwell / Culture for better mental health

(Scroll down for English text…)

Diwylliant ar gyfer iechyd meddwl gwell

Prosiect unigryw yng Ngogledd Cymru yw Arteffact sy’n defnyddio casgliadau amgueddfeydd ac archifdai i ysbrydoli creadigrwydd a hyrwyddo lles meddwl. Nod y prosiect hwn yn benodol yw cynorthwyo pobl 18 oed a throsodd sy’n byw yn y gymuned, sydd dan bwysau ac sy’n profi iselder ysbryd neu boen meddwl.

Cwrs o weithdai creadigol a gynhelir mewn amgueddfeydd, orielau ac archifdai yw Arteffact. Mae artist proffesiynol yn arwain pob gweithdy a chaiff cyfranogwyr eu hannog i ddatblygu eu creadigrwydd trwy gymryd rhan mewn prosiectau sy’n cael eu hysgogi gan y casgliadau. Mae’r gymysgfa unigryw o leoliad sy’n ysgogi, arteffactau prydferth a diddorol iawn, cwmni da, gwaith creadigol ac awyrgylch cefnogol oll yn cyfrannu at ymdeimlad cynyddol o les i gyfranogwyr.

Gallaf gael gwared â’m pryderon i gyd … ymgolli yn yr hyn rwy’n ei wneud

Yn ôl Morrigan Mason, Sylfaenydd Arteffact a Dirprwy Gyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Castell Bodelwyddan: “Mae Arteffact yn cynnig ffordd wahanol i bobl reoli eu hiechyd meddwl. Mae cryn dystiolaeth o fanteision cymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol ar iechyd meddwl. Mae ein cyrsiau’n cynnig ffordd i gyfranogwyr gysylltu â’u diwylliant a’u treftadaeth trwy gelf.”

Mae Arteffact 2015 yn cynnal pedwar cwrs12 wythnos mewn pedwar lleoliad o fisoedd Mai a Mehefin ymlaen. Cynhelir y cyrsiau yn Oriel Ynys Môn, Archifdy Caernarfon, Archifdy Conwy a Chastell Bodelwyddan. Caiff y cyrsiau eu hariannu’n gyfan gwbl a darperir yr holl ddeunyddiau. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Maria Hayes (Rheolydd Arteffact) ar me@mariahayes.info neu ffonio 01766 830049 / 07817 297922.

Dyma’r dyddiadau a’r lleoliadau ar gyfer Arteffact 2015:

 1. Oriel Ynys Môn, Llangefni (10am – 3pm)

Artist: Bev Belshaw

Mis Mai: 28

Mis Mehefin: 4 / 11 / 18

Mis Gorffennaf: 2 / 9 / 16 / 23 / 30

Mis Medi: 9 / 16 / 23

  1. Archifdy Gwynedd, Caernarfon (10.30am – 3.30pm)

Artist: Morgan Griffith

Mis Mehefin: 5 / 12 / 19 / 26

Mis Gorffennaf: 3 / 10

Mis Medi: 11 / 18 / 25

Mis Hydref: 2 / 9 / 16

  1. Archifdy Conwy, Llandudno (10am – 3pm)

Artistiaid:

Wendy Couling

Mis Mehefin: 10 / 17 / 24

Mis Gorffennaf: 1 / 8 / 15

Fiona Collins

Mis Medi: 15 / 22 / 29

Mis Hydref: 6 / 13 / 20

  1. Castell Bodelwyddan, Bodelwyddan (10am – 3pm)

Artist: Karen Ball

Mis Mehefin: 4 / 11 / 18 / 25

Mis Gorffennaf: 9 / 16

Mis Medi: 10 / 17 / 24

Mis Hydref: 1 / 8 / 15

 /////////////////////////////////////////////////////////////

Culture for better mental health

Arteffact is a unique project in North Wales using museum and archive collections to inspire creativity and promote mental well-being. This project specifically aims to help people age 18 and over who are living in the community and experiencing stress, depression or anxiety.

Arteffact is a course of creative workshops that take place in museums, galleries and archives. A professional artist leads each workshop and participants are encouraged to develop their creativity by engaging in projects stimulated by the collections. The unique mix of inspirational surroundings, beautiful and fascinating artefacts, good company, creative work and a supportive atmosphere all contribute to an increased sense of well being for participants.

‘I can get rid of all my anxiety … lose myself in what I am doing’

Arteffact founder member and Deputy Director of Bodelwyddan Castle Trust, Morrigan Mason, says: “Arteffact offers an alternative way for people to manage their mental health. The benefits of taking part in cultural activities on mental health and well being are well documented. Our courses offer participants a way to connect to their culture and heritage through art”.

 

Arteffact 2015 is running four 12-week courses in four venues from May and June. The courses are at Oriel Ynys Môn, Caernarfon Archive, Conwy Archive and Bodelwyddan Castle. The courses are fully funded and all materials are provided. To find out more, contact Maria Hayes (Arteffact Manager) on me@mariahayes.info or call 01766 830049 / 07817 297922.

Arteffact 2015

Arteffact Annwen 107

Bydd sesiynau creadigol newydd Arteffact yn cael eu cynnal rhwng Mehefin a Hydref 2015 yng ngogledd Cymru. Bydd yr artistiaid Bev Bellshaw, Karen Ball, Morgan Griffith, Fiona Collins a Wendy Couling yn cynnal gweithdai celf ac ysgrifennu creadigol er iechyd a lles meddyliol. Bydd y gweithdai yn cael eu cynnal yn Archifdy Conwy: Llandudno, yng Nghastell Bodelwyddan, Oriel Ynys Mon: Llangefni ac yn Archifdy Caernarfon. Darllennwch y taflen Arteffact am y manylion llawr a cysylltwch a ni i archebu lle neu am fwy o wybodaeth: Taflen Arteffact 2015

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

The next Arteffact creative sessions will be held between June and October 2015 in north Wales. Artists Bev Belshaw, Karen Ball, Morgan Griffith, Fiona Collins and Wendy Couling will be delivering creative writing and art workshops designed to promote mental health and wellbeing. Sessions will take place at the Conwy Archive: Llandudno, Bodelwyddan Castle, Oriel Ynys Mon: Llangefni and the Caernarfon Artchive. To book a place or fore more information please download the Arteffact leaflet here: Arteffact Leaflet 2015